Podmínky použití Amicara

 Tyto Podmínky použití Amicara („Podmínky“) tvoří závaznou smlouvu mezi Vámi („Vy“) a společností Uniqverse Pro s.r.o., IČO 02878658, se sídlem Rybalkova 1433/14, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika („my“) za účelem využívání služby Amicara prostřednictvím mobilní aplikace Amicara („Aplikace“), našich webových stránek www.amicara.ai („Stránky“) nebo jakýmikoli jinými prostředky (souhrnně „Amicara“).

1. Přijetí podmínek

1.1 Přijetí Podmínek. Přečtěte si prosím pozorně tyto Podmínky. Vytvořením účtu nebo přístupem k Aplikaci nebo jejím používáním potvrzujete, že přijímáte a souhlasíte s tím, že budete těmito Podmínkami, které tvoří smlouvu o používání Amicara uzavřenou mezi vámi a námi (dále jen „Smlouva“). Pokud s těmito Podmínkami nesouhlasíte, nesmíte na Amicara přistupovat ani ji používat. Tato Smlouva se neuzavírá se společností Apple, Inc., žádnou z jejích dceřiných společností, společností Google, Inc., žádnou z jejích dceřiných společností ani žádným jiným subjektem. 

1. 2 Doba trvání smlouvy. Není-li v těchto Podmínkách nebo před uzavřením Smlouvy stanoveno jinak, Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. V případě, že jste souhlasili s tím, že se doba trvání Smlouvy automaticky obnoví, můžete toto obnovení kdykoli před koncem aktuálního období účinnosti Smlouvy odmítnout.

1.3 Změna Podmínek. Tyto Podmínky můžeme čas od času upravit. Budeme vás informovat e-mailem, prostřednictvím Amicara nebo vám předložíme novou verzi Podmínek, abyste ji mohli přijmout, pokud provedeme změny, které podstatně změní vaše práva. Budete-li pokračovat v používání Amicara i po datu účinnosti aktualizované verze Podmínek, bude to znamenat, že souhlasíte s Podmínkami v upraveném znění.

1. 4 Zvláštní pravidla pro uživatele v EU. Vezměte prosím na vědomí, že pokud jste uživatelem ze země EU, platí zvláštní pravidla článku 22 těchto Podmínek. V případě jakéhokoli rozporu mezi zbytkem těchto Podmínek a pravidly článku 22 těchto Podmínek má přednost článek 22 těchto Podmínek.

2. Účel Amicara a zřeknutí se odpovědnosti za zdravotní služby

2. 1 Účel. Amicara funguje jako konverzační a vzdělávací robot a umožňuje vám obrátit se na ni v případech, kdy řešíte složité rodinné a osobní situace, zejména situace týkající se dětí, jako jsou spory o péči o dítě, spory o výživné, ale i rozvod a další podobné situace. Amicara poskytuje odpovědi na otázky, vzdělávání, rady, návody nebo doporučení pro řešení obtížných rodinných a osobních situací prostřednictvím konverzačního robota v rámci Amicara.​

2. 2 Využití umělé inteligence. Berete na vědomí, že všechny odpovědi, vzdělávání, rady, návody a doporučení poskytované společností Amicara jsou vytvářeny umělou inteligencí GPT-4 od společnosti OpenAI, LLC, se sídlem na adrese 3180 18th St., San Francisco, CA 94110, USA, a v žádném případě se nejedná o odborné poradenství ve smyslu zákonných ustanovení.

2. 3 Doporučení odborné pomoci. V případě, že Amicara na základě komunikace s Vámi vyhodnotí, že další komunikace již není účelná a Vaše situace vyžaduje odbornou pomoc, může konverzaci ukončit a doporučit Vám vyhledání odborné pomoci (např. případy sebepoškozování, domácího násilí nebo jiného protiprávního jednání apod.). 

2. 4 Oznámení o nebezpečném chování. V případě, že Amicara na základě komunikace s Vámi vyhodnotí, že jste mohli v jakékoli formě ublížit nezletilému dítěti, nebo se dopustit jiného protiprávního jednání ve vztahu k nezletilému dítěti, Amicara s Vámi ukončí další rozhovor a nahlásí tuto skutečnost na spolupracující krizovou linku. V takovém případě předáme vaše jméno, příjmení, telefonní číslo a dotčenou část hovoru na krizovou linku. Krizová linka situaci posoudí a přijme nezbytná opatření, včetně případného nahlášení orgánům činným v trestním řízení. Pro vyloučení pochybností je uvedeno, že poskytnuté údaje pouze předáváme krizové lince. Nejsme zapojeni do následných činností krizové linky a její interakce s Vámi.  

2. 5 Oznamování trestných činů. V případě, že se přiznáte ke spáchání trestného činu nebo plánujete spáchat trestný čin během komunikace s Amicara, Amicara s vámi ukončí další konverzaci. V takovém případě můžeme po vyhodnocení situace oznámit podezření na trestnou činnost orgánům činným v trestním řízení a předat jim vaše kontaktní údaje a dotčenou část rozhovoru. 

2. 6 Žádná zdravotní služba. Nejsme licencovaným poskytovatelem zdravotní služby a Amicara není určena k tomu, aby nahrazovala odbornou lékařskou pomoc nebo diagnostikovala, léčila nebo zvládala jakoukoli duševní nemoc nebo stav. Veškeré informace poskytnuté ze strany Amicara jsou pouze informativní, nezávazné a v žádném případě se nejedná o odborné poradenství z oblasti psychologie, psychoterapie, rodinné terapie, rodinného poradenství nebo jiné terapie a nemůže je nahradit. Poskytnuté informace mají obecnou platnost a nezohledňují Vaše individuální potřeby. Poraďte se prosím s kvalifikovaným poskytovatelem zdravotních služeb, než učiníte jakékoli rozhodnutí nebo podniknete jakékoli kroky, které mohou ovlivnit vaše zdraví a bezpečnost nebo zdraví a bezpečnost vaší rodiny. Nikdy neignorujte odbornou lékařskou radu ani neodkládejte její vyhledání kvůli něčemu, co jste si přečetli v souvislosti s Amicara. Vždy se poraďte se svým lékařem, pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se vašeho zdraví nebo stavu nebo zaznamenáte jakékoli změny své situace nebo zdravotního stavu. Pokud se domníváte, že potřebujete urgentní lékařskou péči, zavolejte na národní číslo lékařské pohotovosti nebo okamžitě jděte na nejbližší otevřenou pohotovost. 

2. 7 Zřeknutí se odpovědnosti. Zříkáme se odpovědnosti za jakékoli chyby nebo opomenutí, nebo za neúmyslné technické nepřesnosti nebo typografické chyby v poskytnutých materiálech, stejně jako za porušení jakýchkoli etických nebo morálních norem platných ve vaší komunitě pro sexuální výchovu a související materiály. 

3. Způsobilost a registrace

3. 1 Způsobilost. Abyste mohli používat Amicara, musíte při registraci zadat jedinečný kód nebo e-mailovou adresu. Ty mohou být poskytnuty Vaším zaměstnavatelem, obchodním partnerem nebo jiným subjektem na základě konkrétní smlouvy uzavřené mezi tímto partnerem (dále jen „Partner“) a námi, která umožňuje osobám vybraným Partnerem používat Amicara. V některých případech můžeme také poskytnout přístup k Amicara jiným osobám.

3. 2 Vytvoření účtu. Abyste mohli používat Amicara, můžete být požádáni o vytvoření nebo aktualizaci účtu („Účet“) a poskytnutí určitých osobních údajů, které mohou zahrnovat vaše jméno, pohlaví, datum narození, e-mailovou adresu atd. Tyto informace budou uchovávány a používány v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů („Zásady ochrany osobních údajů“). Souhlasíte s tím, že nám poskytnete přesné a úplné informace a že tyto informace budete neprodleně aktualizovat po jejich změně.

3. 3 Věkové omezení. Chcete-li si vytvořit účet a získat přístup k Amicara, musí vám být alespoň 16 let a nesmíte být omezeni v užívání Amicara podle platných zákonů. Pokud je vám méně než 16 let, nepokoušejte se prosím registrovat na Amicara ani nám o sobě neposílejte žádné osobní údaje. 

4. Vaše používání Amicara

4. 1 Pravidla pro používání Amicara. Veškerý obsah, který odešlete prostřednictvím Amicara, se řídí našimi Zásadami ochrany osobních údajů. V rozsahu, v jakém existuje rozpor mezi těmito Podmínkami a našimi Zásadami ochrany osobních údajů, mají přednost tyto Podmínky. Pokud odešlete dotaz nebo odpověď, nesete výhradní odpovědnost za svou vlastní komunikaci, důsledky zveřejnění této komunikace a za to, že se spoléháte na jakoukoli komunikaci nalezenou ve veřejných prostorách. Neneseme odpovědnost za následky jakékoli komunikace ve veřejných prostorách. V případech, kdy se cítíte ohroženi nebo se domníváte, že je v nebezpečí někdo jiný, byste měli okamžitě kontaktovat místní orgány činné v trestním řízení. Pokud si myslíte, že byste mohli vyžadovat urgentní lékařské ošetření, okamžitě zavolejte svému lékaři nebo na číslo lékařské pohotovosti. Podmínkou používání Amicara je, že souhlasíte s tím, že ji nebudete používat k žádnému účelu, který je zakázán těmito Podmínkami. Jste zodpovědní za všechny své aktivity v souvislosti s Amicara a jste povinni dodržovat všechny místní, státní, národní a mezinárodní zákony a předpisy a veškerou platnou legislativu. Souhlasíte s tím, že pokud podniknete některý z následujících kroků, závažným způsobem porušíte tyto Podmínky, a zavazujete se, že nebudete:
● dále prodávat, pronajímat, pronajímat, půjčovat, sublicencovat, distribuovat nebo jinak převádět práva na Amicara;
● upravovat, zpětně analyzovat, dekompilovat nebo rozebírat Amicara;
● kopírovat, přizpůsobovat, měnit, upravovat, překládat nebo vytvářet odvozená díla Amicara bez našeho písemného souhlasu;
● umožnit jiným osobám používat Amicara, mimo jiné včetně sdíleného používání prostřednictvím síťového připojení, s výjimkou případů uvedených v těchto Podmínkách;
● používat Amicara v množství překračujícím přiměřené užití, zejména při zadávání více než 100 dotazů denně;
● obcházet nebo deaktivovat jakékoli technologické prvky nebo opatření v Amicara na ochranu práv duševního vlastnictví;
● používat Amicara ve snaze nebo ve spojení s jakýmkoli zařízením, programem nebo službou určenou k obcházení technologických opatření používaných ke kontrole přístupu nebo práv k obsahu souboru nebo jiného díla chráněného autorskými právy jakékoli jurisdikce;
● používat nebo přistupovat k Amicara za účelem kompilace dat způsobem, který je používán nebo použitelný konkurenčním produktem nebo službou;
●používat svůj účet k inzerci, vyžadování nebo přenosu jakýchkoli komerčních reklam, včetně řetězových dopisů, nevyžádaných e-mailů nebo opakujících se zpráv komukoli;
● používat svůj účet k účasti na jakémkoli nezákonném jednání;
● nahrávat data k přenosu jakékoli komunikace, která porušuje nebo porušuje práva jakékoli strany;
● nahrávat média jakéhokoli druhu, která obsahují vyjádření nenávisti, zneužívání, urážlivé obrázky nebo chování, obscénnost, pornografii, sexuálně explicitní nebo jakýkoli materiál, který by mohl vést k občanskoprávní nebo trestní odpovědnosti podle platných zákonů nebo předpisů nebo který by jinak mohl být v rozporu s těmito Podmínkami a Zásadami ochrany osobních údajů; nebo
● nahrávat jakýkoli materiál, který obsahuje softwarové viry nebo jakýkoli jiný počítačový kód, soubory nebo programy určené k přerušení, zničení nebo omezení funkčnosti jakéhokoli počítačového softwaru nebo těchto webových stránek.

4. 2 Důsledky porušení. Jakékoliv takové zakázané použití bude mít za následek okamžité ukončení vaší licence k používání Amicara. 

5. Platby

5. 1 Bezplatné použití. Amicara můžete používat zdarma. Veškeré poplatky za používání Amicara jsou hrazeny na základě smlouvy mezi námi a Partnerem.

6. Kontrola vývozních a hospodářských omezení

6. 1 Vaše záruka. Software, který podporuje Amicara, může podléhat zákonům a předpisům o kontrole vývozu a zpětného vývozu. Prohlašujete a zaručujete, že: (a) se nenacházíte v žádné zemi nebo oblasti, na kterou se vztahuje embargo EU, Spojeného království nebo USA, sankce nebo kontroly vývozu, a (b) nejste vyloučenou stranou, jak je uvedeno v konkrétních předpisech. 

6. 2 Dodržování zákonů. Souhlasíte s tím, že budete dodržovat všechny zákony a předpisy EU, Velké Británie, USA a zahraničních exportních zákonů, abyste zajistili, že ani Amicara, ani žádné technické údaje s ní související, ani žádný její přímý produkt nebudou vyváženy nebo reexportovány přímo nebo nepřímo v rozporu s těmito zákony a předpisy nebo používány k účelům zakázaným těmito zákony a předpisy.

7. Omezená licence k Amicara

7. 1 Rozsah licence. Udělujeme vám osobní, celosvětovou, odvolatelnou, nepřenosnou a nevýhradní licenci k přístupu a používání Amicara pro osobní a nekomerční účely v souladu s těmito Podmínkami.

7. 2 Vyhrazená práva. Všechna práva, nároky a podíly na Amicara, které nejsou výslovně uděleny v těchto Podmínkách, jsou vyhrazeny. Pokud si přejete používat náš software, název, obchodní jméno, ochrannou známku, označení služeb, logo, název domény a/nebo jakékoli jiné označení s významnými prvky značky nebo jiný obsah, který vlastníme, musíte získat náš písemný souhlas. Žádosti o oprávnění lze zasílat na adresu help@amicara.ai.

7. 3 Vlastnictví práv. Abychom předešli jakýmkoli pochybnostem, vlastníme veškerý text, obrázky, fotografie, audio, video, údaje o poloze a všechny další formy dat nebo komunikace, které vytváříme a zpřístupňujeme v souvislosti s Amicara, mimo jiné včetně vizuálních rozhraní, interaktivních funkcí, grafiky, designu, kompilací uživatelského obsahu, jak je definováno níže, a kompilace souhrnných hodnocení uživatelských recenzí a všech dalších prvků a komponent aplikace, s výjimkou uživatelského obsahu. S výjimkou případů výslovně a jednoznačně uvedených v těchto Podmínkách vám neudělujeme žádná výslovná ani odvozovaná práva a ponecháváme si všechna práva k aplikaci a našemu obsahu. Do našeho systému jsme zavedli taková nezbytná technická a organizační opatření vnitřní kontroly a procesů bezpečnosti informací, které se řídí osvědčenými postupy odpovídajícími potenciálnímu riziku pro Vás. Zároveň zohledňujeme perspektivu budoucího technologického pokroku, abychom ochránili vaše osobní údaje před neoprávněným zveřejněním, přístupem nebo jejich ztrátou. Mezi tato opatření patří mimo jiné školení zaměstnanců o ochraně osobních údajů, pravidelné zálohování dat, postup obnovy dat a mechanismus odpovědnosti za porušení ochrany chráněných dat, softwaru a hardwaru.

8. Licence k Uživatelskému obsahu

8.1 Poskytování uživatelského obsahu. Amicara vám umožňuje vkládat vaše osobní údaje, odpovědi, nahrávat obsah a zaznamenávat určité informace do Amicara („Uživatelský obsah“). Ponecháváte si všechna práva k takovému uživatelskému obsahu, který poskytnete Amicara.

8. 2 Licence k uživatelskému obsahu. Poskytnutím svého Uživatelského obsahu do Amicara:
● udělujete nám a našim přidruženým společnostem nevýhradní, převoditelnou, sublicencovatelnou, celosvětovou, bezplatnou licenci k používání, kopírování, využívání, úpravám, veřejnému vystavování nebo veřejnému provádění (pokud takový obsah veřejně sdílíte), vytváření odvozených děl, jejich začleňování do jiných děl, změnám, přeformátování a distribuci vašeho Uživatelského obsahu v souvislosti s poskytováním a provozováním Amicara, to vše pro provoz Amicara,  v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů; a
● souhlasíte s tím, že nás a naše přidružené společnosti, ředitele, vedoucí pracovníky a zaměstnance odškodníte a zbavíte je odpovědnosti za veškeré nároky a výdaje, včetně poplatků za právní zastoupení, vyplývající z používání Uživatelského obsahu v souladu s pravidly popsanými v těchto Podmínkách.

9. Použití na vlastní nebezpečí

9.1 Žádná záruka přesnosti. Naším cílem je pomoci vám vyřešit rodinnou a osobní situaci. Amicara však nemůže zaručit a nezaručuje zlepšení nebo výsledky související se vztahy, duševním nebo zdravotním stavem. Vaše používání Amicara a jakékoli informace, předpovědi nebo návrhy poskytované v Amicara jsou na vaše vlastní riziko. Neposkytujeme žádné prohlášení ani záruku jakéhokoli druhu, pokud jde o přesnost údajů, rad, informací, odhadů a předpovědí, které vám můžeme poskytnout prostřednictvím Amicara, a vy souhlasíte a chápete, že Amicara není určena k tomu, aby odpovídala nebo sloužila stejnému účelu jako profesionální terapie nebo jiné zdravotní služby. 

10. Zřeknutí se odpovědnosti za použití nezletilými osobami

10.1 Zákaz propagace protiprávního jednání. Informace obsažené v Amicara nepodněcují, nevyvolávají ani jinak nepropagují žádné sexuální chování nebo aktivitu mezi nezletilými a nesměřují obsah komunikace k žádné konkrétní osobě. Veškeré informace poskytované v rámci Amicara slouží pouze pro obecné informační účely. 

10.2 Použití nezletilými osobami. Pečlivě zkoumáme materiály, které zpřístupňujeme prostřednictvím Amicara lidem ve věku od 16 do 18 let, abychom se vyhnuli jakémukoli nevhodnému nebo škodlivému obsahu. Plně chápeme, že morální a etická pravidla se mohou v jednotlivých zemích lišit v definování toho, jaké informace týkající se sexuality jsou přípustné pro nezletilé.​

10.3 Zákaz zveřejňování škodlivého obsahu. Nemáme v úmyslu ani nezveřejňujeme sexuálně explicitní obsah nebo obsah, který by jinak mohl být podle platných zákonů kvalifikován jako škodlivý pro nezletilé nebo mladistvé. Vynakládáme přiměřené úsilí, abychom zajistili, že všechny materiály, které poskytujeme v Amicara, jsou založeny pouze na faktech a jsou vědecky přesné.

10. 4 Různé pohledy. Mějte prosím na paměti, že individuální etické názory na to, co je urážlivé nebo škodlivé pro nezletilé, se mohou lišit od požadavků stanovených pro obsah, který může být nezletilým zpřístupněn podle platných zákonů.

11. Hesla

11.1 Povinnost uchovávat hesla v bezpečí. Jste zodpovědní za podniknutí všech přiměřených kroků, abyste zajistili, že žádná neoprávněná osoba nebude mít přístup k vašim heslům nebo účtu Amicara. Je vaší výhradní odpovědností (a) kontrolovat šíření a používání přihlašovacího jména, přezdívky a hesel; (b) autorizovat, monitorovat a kontrolovat přístup k vašemu účtu a heslu Amicara a jejich používání; (c) neprodleně nás informovat, pokud se domníváte, že váš účet nebo heslo byly prozrazeny, nebo pokud existuje jakýkoli jiný důvod, proč potřebujete heslo deaktivovat. Udělujete nám a všem ostatním osobám nebo subjektům zapojeným do provozu Amicara právo přenášet, monitorovat, vyhledávat, ukládat a používat vaše informace v souvislosti s provozem Amicara. Nemůžeme a nepřebíráme žádnou odpovědnost za jakékoli informace, které poskytnete, nebo za vaše použití nebo zneužití informací přenášených nebo přijatých pomocí Amicara vámi nebo třetími stranami. 

12. Zřeknutí se záruky

12. 1 Použití na určitých místech. Amicara řídíme a provozujeme z různých míst a nezaručujeme, že Amicara je vhodná nebo dostupná pro použití na všech místech. Amicara nebo některé její funkce nemusí být ve vaší lokalitě dostupné nebo se mohou v jednotlivých lokalitách lišit.

12. 2 Žádná záruka na aplikaci. Amicara je poskytována „tak, jak je“, „jak je k dispozici“ a je poskytována bez jakýchkoli prohlášení nebo záruk jakéhokoli druhu, výslovných nebo předpokládaných, včetně, ale ne výhradně, předpokládaných záruk vlastnického práva, záruk vlastnického práva, neporušení práv, prodejnosti a vhodnosti pro konkrétní účel a jakýchkoli záruk vyplývajících z jakéhokoli průběhu plnění nebo obchodních zvyklostí, které jsou tímto všechny výslovně odmítnuty, s výjimkou rozsahu vyžadovaného zákonem. My a naši ředitelé, zaměstnanci, zmocněnci, zástupci, dodavatelé, partneři a poskytovatelé obsahu nezaručujeme, že: (a) Amicara bude bezpečná nebo dostupná v jakémkoli konkrétním čase nebo místě; (b) jakékoli vady nebo chyby budou opraveny; (c) jakýkoli obsah nebo software dostupný v Amicara nebo jejím prostřednictvím neobsahuje viry ani jiné škodlivé komponenty; (d) výsledky používání Amicara budou splňovat vaše požadavky; (e) obsah, texty, obrázky, software, grafika nebo sdělení poskytované třetími stranami v Amicara nebo jejím prostřednictvím budou přesné, spolehlivé nebo úplné. Amicara používáte výhradně na vlastní nebezpečí. Některé státy/země nepovolují omezení předpokládaných záruk, takže výše uvedená omezení se na vás nemusí vztahovat. 

13. Omezení odpovědnosti

13.1 Vyloučení odpovědnosti. V žádném případě my, naši vedoucí pracovníci, ředitelé, zástupci, přidružené společnosti, zaměstnanci, inzerenti nebo poskytovatelé dat neneseme odpovědnost za jakékoli nepřímé, zvláštní, náhodné, následné nebo sankční škody (mimo jiné včetně ztráty používání, ztráty zisku nebo ztráty dat), ať už v rámci smluvního jednání, deliktu (mimo jiné včetně nedbalosti), spravedlnosti nebo jinak, vyplývající z používání Amicara nebo s ním jakkoli spojené. Naše celková odpovědnost vyplývající z těchto podmínek nebo v souvislosti s nimi nebo z používání nebo nemožnosti používat Amicara v žádném případě nepřesáhne částky, které nám byly zaplaceny za používání Amicara, nebo sto liber (100 GBP), pokud jste vůči nám neměli žádné platební závazky. My ani žádné třetí strany uvedené v Amicara neneseme odpovědnost za žádné osobní újmy, včetně smrti, způsobené vaším používáním nebo nesprávným používáním Amicara. 

14. Používání internetu a mobilního zařízení

14. 1 Sazby za služby. Vezměte prosím na vědomí, že běžné sazby a poplatky vašeho operátora, jako jsou poplatky za textové zprávy a poplatky za data, budou stále platit, pokud používáte Amicara přes internet nebo na mobilním zařízení.

15. Služby třetích stran

15.1 Služby třetích stran. Amicara vám může poskytnout přístup k odkazům na webové stránky, aplikace nebo jiné produkty nebo služby třetích stran („Služby třetích stran“). Služby třetích stran žádným způsobem nekontrolujeme, a proto nepřebíráme žádnou odpovědnost spojenou s těmito Službami třetích stran. Musíte podniknout příslušné kroky k určení, zda je přístup ke Službě třetí strany vhodný, včetně ochrany vašich osobních údajů a soukromí při používání takových Služeb třetích stran a dodržování příslušných smluv.

16. Vaše zpětná vazba

16. 1 Použití zpětné vazby. Uvítáme vaši zpětnou vazbu ohledně Amicara. Není-li výslovně uvedeno jinak, veškerá sdělení, která nám zašlete nebo zveřejníte v obchodech s aplikacemi, se považují za nikoli důvěrná. Souhlasíte s tím, že se můžeme rozhodnout zveřejnit takový obsah podle vlastního uvážení. Souhlasíte s tím, že nás opravňujete k bezplatnému používání takového obsahu a k revizi, úpravám a změnám v kontextu nebo k provádění jakýchkoli jiných změn, které považujeme za vhodné.

17. Výkon práv

17. 1 Sledování využití. Nejsme povinni monitorovat přístup nebo používání Amicara. Vyhrazujeme si však právo tak učinit za účelem provozování a údržby Amicara, zajištění vašeho dodržování těchto Podmínek a dodržování platných právních požadavků. Nezákonné jednání můžeme oznámit orgánům činným v trestním řízení a v souladu s platným právním postupem můžeme spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení na stíhání uživatelů, kteří porušují zákon. Vyhrazujeme si právo (ale nejsme povinni) odstranit nebo zakázat jakýkoli obsah zveřejněný na Amicara nebo přístup na Amicara kdykoliv a bez předchozího upozornění a podle našeho vlastního uvážení, pokud na základě vlastního uvážení zjistíme, že váš obsah nebo použití Amicara je nežádoucí nebo v rozporu s těmito Podmínkami.

17. 2 Vyloučení odpovědnosti za monitorování. Neneseme žádnou odpovědnost vůči uživatelům Amicara nebo jakékoli jiné osobě nebo subjektu za provádění nebo neprovádění výše uvedených činností.

18. Používání Amicara

18. 1 Změny Amicara. Čas od času a bez předchozího upozornění můžeme Amicara měnit, rozšiřovat a vylepšovat. Můžeme také kdykoli ukončit provoz části nebo celé Amicara nebo selektivně deaktivovat některé funkce Amicara. Vaše používání Amicara vás neopravňuje k dalšímu poskytování nebo dostupnosti Amicara. Jakákoli úprava nebo odstranění Amicara nebo jakýchkoli konkrétních funkcí bude provedeno na základě našeho výhradního a neomezeného uvážení a bez trvalých závazků nebo odpovědnosti vůči vám.

18. 2 Dodatečné podmínky. Při používání Amicara prostřednictvím Aplikace se na Vás mohou vztahovat podmínky provozovatele služby Google Play, služby App Store nebo jiných služeb, na kterých jsou naše mobilní aplikace nabízeny, a to i v případě, že nejsou výslovně uvedeny v tomto článku 18 Podmínek.

18. 3 Podmínky Google Play. Při používání Aplikace prostřednictvím služby Google Play platí také následující podmínky:
● Pokud jste ve své zemi považováni za nezletilé, potřebujete k používání Aplikace svolení rodiče nebo zákonného zástupce a přijetí Podmínek. Pokud se na používání konkrétního obsahu nebo funkcí aplikace vztahují jiná věková omezení, musíte je dodržovat.
● V případě jakýchkoli problémů, chyb nebo problémů s fungováním Aplikace nás prosím kontaktujte. Společnost Google nenese odpovědnost za podporu a údržbu Aplikace. Na vaše žádosti o podporu týkající se placených produktů a nákupů v Aplikacích odpovíme do tří pracovních dnů a do 24 hodin odpovíme na jakékoli problémy související s podporou nebo Aplikacemi, které Google označí za naléhavé.

18. 4 Podmínky App Store. Při používání Aplikace prostřednictvím služby App Store platí také následující podmínky:
● Těmito Podmínkami se řídí výhradně vztah mezi námi a vámi, společnost Apple Inc. není těmito Podmínkami vázána a nenese žádnou odpovědnost za Aplikaci ani za její obsah.
● Neseme výhradní odpovědnost za údržbu a podporu Aplikace v rozsahu těchto Podmínek. S případnými dotazy, stížnostmi nebo reklamacemi týkajícími se Aplikace se prosím obracejte na nás. Společnost Apple nenese odpovědnost za údržbu a podporu Aplikace.
● Pokud Aplikace selže v rozporu se zárukou, kterou poskytujeme podle těchto Podmínek, jste oprávněni tuto skutečnost oznámit společnosti Apple. V takovém případě vám společnost Apple může vrátit kupní cenu aplikace, pokud byla sjednána. V maximálním rozsahu povoleném platnými zákony nemá společnost Apple vůči aplikaci žádné záruční povinnosti a veškeré závazky a veškeré nároky, závazky, škody, náklady nebo jiné výdaje způsobené nedodržením poskytnuté záruky ze strany Aplikace jsou naší výhradní odpovědností (v rozsahu stanoveném v těchto Podmínkách).
● Je naší výhradní odpovědností vyřešit a případně urovnat veškeré nároky vás nebo jiných třetích stran v souvislosti s Aplikací nebo jejím používáním, zejména, ale ne výhradně, v souvislosti s:
- právy z vadného plnění;
- nároky vyplývající z možného nesouladu Aplikace s příslušnými právními předpisy a požadavky;
- nároky vyplývající z ochrany spotřebitele, soukromí nebo obdobných právních předpisů.
● V případě, že třetí strana vznese nárok, že Aplikace nebo její používání z vaší strany porušuje práva duševního vlastnictví této třetí strany, jsme výhradně odpovědní za ověření takového nároku vyplývajícího z porušení práv duševního vlastnictví, obranu proti němu, vypořádání v důsledku toho nebo jeho vyvrácení.
● Instalací Aplikace prohlašujete, že Aplikaci nepoužíváte ze země, na kterou Spojené státy americké uvalily embargo nebo která byla vládou Spojených států označena za zemi podporující terorismus, a že nejste na seznamu sankcionovaných subjektů vedeném vládou Spojených států amerických. Zároveň se zavazujete dodržovat tyto podmínky po celou dobu užívání Aplikace.
● Společnost Apple nebo její dceřiné společnosti jsou oprávněnou třetí stranou těchto Podmínek a mají právo po vašem přijetí těchto Podmínek požadovat a vymáhat dodržování těchto Podmínek, zejména v souvislosti s udělenou licencí, a to zcela podle vašeho uvážení.

19. Odškodnění

19. 1 Odškodnění naší společnosti. Souhlasíte s tím, že nás a naše přidružené společnosti, vedoucí pracovníky, ředitele, zaměstnance, zástupce, poskytovatele licencí a dodavatele budete bránit, odškodníte a ochráníte před jakýmikoli nároky, žalobami nebo požadavky, závazky a vypořádáními, mimo jiné včetně přiměřených právních a účetních poplatků, které vyplývají nebo údajně vyplývají z vašeho porušení těchto Podmínek.

20. Různé

20. 1 Rozhodné právo a jurisdikce. Jakýkoli spor vyplývající ze Smlouvy se bude řídit zákony Spojeného království bez ohledu na jejich kolizní ustanovení. Výhradní a jediná jurisdikce pro jakékoli žaloby nebo řízení vyplývající ze Smlouvy nebo s ní související bude u příslušného soudu se sídlem ve Spojeném království a strany se bezpodmínečně vzdávají svých příslušných práv na soudní řízení před porotou. 

20. 2 Promlčecí doba. Jakékoli řízení, který můžete mít v souvislosti s používáním Amicara, musí být zahájen do jednoho (1) roku od vzniku nároku nebo důvodu pro zahájení takového řízení.

20. 3 Salvátorská klauzule. Pokud soud nebo jiný tribunál příslušné jurisdikce shledá jakékoli ustanovení těchto Podmínek z jakéhokoli důvodu neplatným, nezákonným nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení odstraněno nebo omezeno na minimální rozsah tak, aby zbývající ustanovení těchto podmínek zůstala v plné platnosti a účinnosti.

20. 4 Zřeknutí se práv. Žádné zřeknutí se jakékoli podmínky uvedené v těchto podmínkách z naší strany nebude považováno za další nebo pokračující zřeknutí se takové podmínky nebo zřeknutí se jakékoli jiné podmínky nebo podmínky a jakékoli selhání při uplatňování práva nebo ustanovení podle těchto Podmínek nebude představovat zřeknutí se takového práva nebo ustanovení.

20. 5 Přetrvávající ustanovení. Po ukončení účinnosti Smlouvy zůstanou všechna ustanovení těchto Podmínek, která by ze své podstaty měla zůstat v platnosti i po ukončení Smlouvy, v platnosti i po takovém ukončení, mimo jiné včetně ustanovení o vlastnictví, zřeknutí se záruk a omezení odpovědnosti.

20. 6 Individuální soudní spory. Všechny nároky mezi stranami související s těmito Podmínkami budou projednávány individuálně a strany nebudou konsolidovat ani usilovat o hromadné řešení jakéhokoli nároku, pokud se na tom strany předem písemně nedohodnou.​

20. 7 Odmítnutí služby. Můžeme kdykoli odmítnout poskytnutí služby, uzavřít Účty a změnit požadavky na způsobilost.

21. Postupy oznamování a odstraňování obsahu

21. 1 Oznámení. Pokud se domníváte, že jakékoliv materiály přístupné na Amicara nebo z ní porušují vaše autorská práva, můžete požádat o odstranění těchto materiálů (nebo přístup k nim) z Amicara tak, že nás kontaktujete a poskytnete nám následující informace:
● Identifikace díla chráněného autorskými právy, o kterém se domníváte, že je porušeno. Popište prosím dílo, a pokud je to možné, uveďte kopii nebo umístění (např. stránku Amicara) autorizované verze díla.
● Identifikace materiálu, o kterém se domníváte, že porušuje autorská práva, a jeho umístění. Popište prosím materiál a poskytněte nám jeho adresu URL nebo jakékoli jiné relevantní informace, které nám umožní materiál najít.
● Vaše jméno, adresa, telefonní číslo a (pokud je k dispozici) e-mailová adresa.
● Prohlášení, že se v dobré víře domníváte, že stížnost na použití materiálů není autorizována vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem nebo zákonem.
● Prohlášení, že informace, které jste poskytli, jsou přesné, a uvedeno, že „pod hrozbou trestu za křivé svědectví“ jste vlastníkem autorských práv nebo jste oprávněni jednat jménem vlastníka autorských práv.
● Podpis nebo elektronický ekvivalent od držitele autorských práv nebo oprávněného zástupce.

21. 2 Oznámení a zásady pro odstranění obsahu. Ve snaze chránit práva vlastníků autorských práv udržujem zásady pro ukončení, za vhodných okolností, předplatitelů a majitelů účtů Amicara, kteří opakovaně porušují autorská práva.

22. Zvláštní ustanovení pro uživatele v EU

22. 1 Použitelnost a vyloučení. Pokud nejste spotřebitelem, jsou vyloučena jakákoli pravidla vnitrostátních právních předpisů upravujících poskytování digitálního obsahu nebo digitálních služeb. Jste-li spotřebitelem, platí následující pravidla tohoto článku 22.

22. 2 Běžné náklady na komunikaci. Za použití komunikačních prostředků na dálku, jejichž prostřednictvím s námi komunikujete a uzavíráte Smlouvu, vám nevznikají žádné náklady. Zároveň vám nebudeme účtovat žádné poplatky za telefonickou komunikaci s námi nebo komunikaci přes internet. Stále však budete platit standardní sazby za použití komunikačních prostředků svému poskytovateli těchto telekomunikačních služeb. 

22. 3 Žádné vklady. V souvislosti s poskytnutím Amicara nepožadujeme úhradu zálohy ani jinou obdobnou platbu.

22. 4 Aktualizace. Amicara neaktualizujeme, pokud neurčíme jinak. Pokud aktualizace poskytneme, jste povinni je uplatnit v přiměřené lhůtě po jejich zpřístupnění, jinak nemáte žádná práva z vady vzniklé v důsledku neuplatnění takové aktualizace.

22. 5 Jazyk. Amicara je k dispozici především v českém a anglickém jazyce, ale může mít i jiné jazykové mutace.

22. 6 Kompatibilita a interoperabilita. Po stažení Aplikace a související služby fungují na standardních chytrých telefonech, zejména na telefonech Android a iOS. Vyhrazujeme si však právo omezit používání Amicara na základě zjištění nekompatibility nebo bezpečnostních rizik na jakémkoli zařízení. Chcete-li používat Amicara, musíte být připojeni k internetu, pokud není uvedeno jinak.

22. 7 Okamžité zahájení poskytování služeb. Výslovně požadujete a souhlasíte s tím, že Smlouva bude zahájena a my Vám začneme poskytovat Amicara před uplynutím obecné lhůty pro odstoupení od Smlouvy. S ohledem na výše uvedené můžete od Smlouvy odstoupit do 14 dnů pouze v rozsahu služeb, které nebyly poskytnuty před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, nebo v případě jejich částečného poskytnutí nemáte právo na vrácení poměrné části sjednané ceny za již poskytnuté plnění. V souvislosti se zpřístupněním Amicara jako digitálního obsahu berete na vědomí, že ve vztahu k takovému digitálnímu obsahu nebudete mít právo odstoupit od smlouvy.

22. 8 Zpoždění při zpřístupňování Amicara. Pokud se opozdíme s poskytnutím Amicara a neumožníme vám k ní přístup ani poté, co se dohodneme na dodatečné lhůtě, nebo je z našeho prohlášení a okolností jasné, že tak neučiníme v dodatečné lhůtě, můžete od Smlouvy odstoupit.

22.9 Uchovávání a dostupnost Smlouvy. Smlouva se uzavírá v českém nebo anglickém jazyce a je námi vedena ve formě elektronického záznamu pro naše interní účely. Přístup k ní tedy není možný.

22. 10 Elektronická forma oznámení. Zavazujete se poskytnout veškeré údaje před uzavřením Smlouvy, vystavení potvrzení o uzavření Smlouvy a vydání potvrzení o souhlasu se zahájením plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy v elektronické podobě.

22. 11 Proces uzavírání smlouvy. Smlouva může být uzavřena prostřednictvím Aplikace, na webu nebo jiným způsobem. Před uzavřením Smlouvy můžete zadané údaje zkontrolovat, měnit a opravovat.

22.12 Potvrzení o uzavření Smlouvy. Potvrzení o uzavření Smlouvy, včetně těchto Podmínek a informace o Vašem souhlasu se zahájením plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy, Vám bude zasláno elektronickými prostředky po uzavření Smlouvy. 

22. 13 Závazná pravidla chování. Při poskytování Amicara jednáme v souladu s platnými právními předpisy a Zásadami ochrany osobních údajů. Ve vztahu k vám však nejsme vázáni žádným kodexem chování.

22. 14 Dozorové úřady. Dozorové úřady, které dohlížejí na naši činnost a na které se můžete obrátit v případě stížností, jsou:
● v oblasti ochrany spotřebitele Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, webové stránky: https://adr.coi.cz/cs; je to také orgán odpovědný za mimosoudní řešení sporů, pro které lze platformu http://ec.europa.eu/consumers/odr využít;
● v oblasti kontroly živnosti příslušný živnostenský úřad;
● v oblasti dozoru nad ochranou osobních údajů Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Plk. Sochora 727/27, 170 00 Praha, webové stránky: https://www.uoou.cz/;
●  v oblasti ochrany spotřebitele na úrovni EU Evropské spotřebitelské centrum České republiky, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, webové stránky: https://evropskyspotrebitel.cz/; je to také kontaktní místo podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

22. 15 Odstranění vad. Jste-li spotřebitelem, kromě obecných pravidel týkajících se odstraňování vad Amicara uvedených výše v těchto Podmínkách platí pro nápravu vad digitálního obsahu nebo služeb digitálního obsahu také následující pravidla, která mají přednost před ostatními ustanoveními těchto Podmínek: 
● Vyskytne-li se vada v průběhu trvání Smlouvy, je na nás, abychom prokázali, že digitální obsah nebo služby digitálního obsahu byly poskytnuty bez vad; to neplatí, pokud prokážeme, že vada byla způsobena Vaším nevyhovujícím technickým nebo softwarovým vybavením nebo síťovým připojením nezbytným pro jejich řádné fungování („digitální prostředí“), i když jste byli upozorněni na jejich nezbytnost; abychom ověřili, zda vada vznikla v důsledku nevyhovujícího digitálního prostředí, poskytnete nám potřebnou součinnost, přičemž v případě odmítnutí jejího poskytnutí nejsme povinni prokazovat, že digitální obsah nebo služby digitálního obsahu byly poskytnuty bez vad.
● Odpovídáme také za vadu způsobenou nesprávným propojením digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu s digitálním prostředím, které jsme provedli my nebo na naši odpovědnost, nebo které jste provedli v souladu s námi poskytnutými pokyny.
● Na vadu, která se projeví v digitálním obsahu nebo digitální službě nebo se vyskytne v průběhu trvání závazku, nebo v případě jednorázové platby můžete poukázat do dvou let od jejich zpřístupnění.
● Pokud je digitální obsah nebo služba digitálního obsahu vadná, můžete požádat o odstranění vady, pokud to není nemožné nebo neúměrně nákladné.
● Vadu odstraníme v přiměřené lhůtě po jejím upozornění, abychom vám nezpůsobili významné obtíže.
● Můžete požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od Smlouvy, pokud vadu neodstraníme v přiměřené lhůtě nebo z našeho prohlášení nebo okolností vyplývá, že vada nebude odstraněna v přiměřené lhůtě nebo bez značných obtíží pro Vás, pokud vada přetrvává i po odstranění nebo pokud je vada podstatným porušením Smlouvy.
● Přiměřená sleva dle předchozího bodu se stanoví jako rozdíl mezi hodnotou digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu bez vady a vadným digitálním obsahem nebo službou digitálního obsahu, která vám byla poskytnuta; má-li být digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytována po určitou dobu, přihlíží se k době, po kterou byly poskytovány vadně; sleva Vám náleží i v případě odstoupení od Smlouvy.
● Od Smlouvy nemůžete odstoupit, pokud je vada digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu nepodstatná.
● Uhrazené částky, které Vám musíme z vadného plnění vystavit, vrátíme na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne uplatnění práva z vadného plnění z Vaší strany, a to způsobem, jakým nám byla odměna vyplacena, pokud výslovně nepovolíte jinak a nevzniknou Vám tak vícenáklady.

22. 16 Odstoupení. Od Smlouvy můžete odstoupit zasláním podepsaného formuláře pro odstoupení od Smlouvy, který je uveden níže, na naši adresu nebo prostřednictvím Aplikace, pokud je to možné. Abyste dodrželi lhůtu pro odstoupení od Smlouvy, musíte ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy zaslat prohlášení o odstoupení od smlouvy.

Adresát:

Uniqverse Pro s.r.o., IČO 02878658, se sídlem Rybalkova 1433/14, Vinohrady, 120 00 Praha, Česká republika

Tímto Vám oznamuji, že odstupuji od smlouvy o poskytování Amicara.

Datum uzavření smlouvy:

Jméno a příjmení:

Adresa:

Podpis:

Rande:22. 17 Právní účinky odstoupení. Právní účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupením od Smlouvy se Smlouva ruší okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. Po odvolání souhlasu vám můžeme zabránit v dalším používání Amicara, zejména tím, že ji znepřístupníme. Pokud odstoupíte od Smlouvy, vrátíme Vám veškeré Vámi uhrazené finanční prostředky neprodleně, nejpozději do 14 dnů; To neplatí v případě odstoupení od Smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb, s jejichž plněním jsme započali na základě Vaší výslovné žádosti před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy; v takovém případě nejsme povinni vrátit poměrnou část poskytnuté sjednané ceny až do okamžiku odstoupení od Smlouvy.

Dotazy a připomínky

Máte-li jakékoli připomínky nebo dotazy týkající se jakékoli části Amicara nebo jakékoli části těchto Podmínek používání, požadujete podporu nebo máte jakékoli nároky, kontaktujte nás prosím na amicara@tkcgroup.cz
nebo telefonicky na čísle +420723729258.


Uniqeverse Pro s.r.o.