Zásady ochrany osobních údajů Amicara

1. Obecná ustanovení

1. 1 Úvod. Klademe zvláštní důraz na ochranu osobních údajů návštěvníků našich stránek a dalších osob, které nám poskytnou své osobní údaje. Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady ochrany osobních údajů“) vám poskytují potřebné informace o tom, jak my, společnost Uniqverse Pro s.r.o., IČO 02878658, se sídlem Rybalkova 1433/14, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika, přijímáme, uchováváme a dále zpracováváme vaše osobní údaje v pozici správce osobních údajů v souvislosti s provozováním našich webových stránek www.solvo.institute (dále jen „Stránky“) nebo jakýmkoli jiným způsobem. 

1. 2 Aplikace. Aplikace pomáhá uživatelům zvládat rodinnou krizi a pomáhá při rozvodech a rozchodech. Aplikace však není zdravotnickým prostředkem a ani my neposkytujeme zdravotní služby dle příslušné legislativy.

1. 3 Použití. Tyto Zásady ochrany osobních údajů vám vysvětlují a informují vás o tom, (i) jak shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje, (ii) jaká máte práva a jakými prostředky je můžete uplatnit.

1. 4 Seznámení se. Doporučujeme vám, abyste se s těmito Zásadami ochrany osobních údajů podrobně seznámili. Dalším užíváním našich Stránek a poskytnutím svých osobních údajů potvrzujete, že jste byli informováni o tom, jak vaše osobní údaje používáme, jak je uvedeno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů a v příslušných oznámeních o ochraně osobních údajů.

1. 5 Použitelná legislativa. Tyto Zásady ochrany osobních údajů vám poskytují informace, které vyplývají z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „GDPR“).

2. Kontakt na správce

2. 1 Kontaktní údaje. Můžete nás kontaktovat přímo na našem e-mailu amicara@tkcgroup.cz nebo na naší adrese (dále jen "Kontaktní údaje").

2. 2 Pověřenec pro ochranu osobních údajů. Jmenovali jsme externího pověřence pro ochranu osobních údajů, na kterého se můžete obrátit v případě jakýchkoli dotazů nebo obav týkajících se našich zásad nebo postupů v oblasti osobních údajů. DPO můžete kontaktovat na adrese dpo.amicara@tkcgroup.cz.

3. Pojmy a definice

3. 1 Osobní údaje – jsou veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, příjmení, datum narození, lokalizační údaje, e-mail.

3. 2 Zpracování osobních údajů - je jakákoli operace nebo soubor operací, které se provádějí s vašimi osobními údaji nebo se soubory osobních údajů, ať už automatizovaně, či nikoli, jako je shromažďování, zaznamenávání, uspořádávání, strukturování, uchovávání, přizpůsobování nebo pozměňování, vyhledávání, nahlížení, používání, zveřejňování přenosem, šíření nebo jiné zpřístupňování, seřazování nebo kombinování, omezování, výmaz nebo zničení.

3. 3 Správce – je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; pokud jsou účely a prostředky takového zpracování určeny unijním právem nebo právem členského státu, může být správce nebo konkrétní kritéria pro jeho jmenování stanovena unijním právem nebo právem členského státu.

3. 4 Zpracovatel – je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce.

3. 5 Účel – je důvod, pro který správce zpracovává vaše osobní údaje.

3. 6 Cookies – soubor cookie je malý datový soubor (textový soubor), který webová stránka (web) - když ji uživatel navštíví - požádá prohlížeč o uložení do vašeho zařízení, aby si zapamatovala informace o vás, jako jsou vaše jazykové preference nebo přihlašovací údaje. Soubory cookie, které používáme, lze rozdělit na námi používané soubory cookie (technické soubory cookie), které jsou nezbytné k tomu, aby vám byly poskytnuty funkce stránek, a soubory cookie třetích stran - což jsou soubory cookie z jiné domény (pro reklamní a marketingové účely). Patří sem také další techniky, které fungují podobným způsobem. Více informací naleznete v Zásadách používání souborů cookies.

3. 7 Příjemce – je osoba, která přijímá osobní údaje.

3. 8 Třetí strana – fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo subjekt jiný než subjekt údajů, správce, zpracovatel a osoby, které jsou pod přímým vedením správce nebo zpracovatele oprávněny zpracovávat osobní údaje.

3. 9 Souhlas – svobodně dané, konkrétní, informované a jednoznačné vyjádření vašeho přání formou prohlášení nebo jasného souhlasného jednání znamenající souhlas se zpracováním osobních údajů, které se vás týkají.

4. Zpracovávané osobní údaje, účely, způsob a doba zpracování osobních údajů

4. 1 Rozsah zpracovávaných údajů.

4. 1. 1 Zdroje osobních údajů. Vaše osobní údaje získáváme z různých zdrojů, zejména:
● když se zaregistrujete na Stránce nebo v Aplikaci;
● když používáte naše Služby (prostřednictvím Aplikace, Stránky nebo e-mailu).

4. 1. 2 Shromážděná data. Zpracováváme pouze takové osobní údaje, které nám poskytnete prostřednictvím výše popsaných zdrojů. Zpracováváme zejména následující osobní údaje:
Registrační údaje: jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, heslo, pohlaví, počet dětí, rodinný stav, domácí mazlíčci a vzdělání.
Údaje z konverzací: veškeré údaje Vámi poskytnuté v rámci konverzací při užití Služeb, například údaje o Vašem partnerském vztahu, aktuálních obtížích, včetně údajů o třetích osobách.
Citlivé údaje: můžete se rozhodnout poskytnout v rámci konverzací při užití Služeb osobní údaje o svém zdravotním stavu, sexuální orientaci a sexuálním životě, rasovém či etnickém původu, náboženském vyznání a další údaje dle čl. 9 GDPR, popř. údaje týkající se rozsudků v trestních věcech a trestných činů ve smyslu čl. 10 GDPR.
Údaje z cookies: při přístupu na Stránku nebo do Aplikace nebo při jejich používání můžeme používat soubory cookie a další sledovací techniky k automatickému shromažďování následujících informací: informace o zařízení (model hardwaru, informace o operačním systému a jeho verzi, jedinečné identifikátory zařízení, informace o mobilní síti, informace o úložišti zařízení), informace o poloze (IP adresa, časové pásmo, informace o poskytovateli mobilních služeb), údaje o používání (mimo jiné včetně: frekvence používání, oblastí a funkcí naši Stránky nebo Aplikace, které navštěvujete, způsobů používání obecně, zapojení do jednotlivých funkcí).

4. 1. 3 Účel, důvody a doba zpracování. Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:
Poskytování služeb. Výše popsané osobní údaje zpracováváme za účelem poskytování Služeb, zejména pro vedení konverzací. Toto může rovněž zahrnovat předávání Vašich osobních údajů provozovatelům krizových linek nebo státním orgánům v souladu s Podmínkami užití Amicara. Tyto osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu, který s vámi máme, či do doby vymazání historie konverzací. Pro tento účel je právním titulem pro zpracování nezbytnost pro plnění smlouvy a výjimkou pro zpracování Citlivých údajů je váš souhlas.
Další rozvoj Služeb s využitím Citlivých údajů. S vaším souhlasem používáme vaše osobní údaje, včetně Citlivých údajů, k rozvoji našich Služeb a zlepšování vedení konverzací. Právním základem a výjimkou pro použití Citlivých údajů je váš souhlas. Za tímto účelem zpracováváme vaše osobní údaje po dobu 5 let od jejich shromáždění, nejdéle však do odvolání souhlasu.
Další rozvoj služby bez použití Citlivých údajů. Vaše osobní údaje, bez Citlivých údajů, používáme také ke zlepšování našich Služeb, Stránek a Aplikace, zejména k trénování algoritmů umělé inteligence, které provozují Stránky a Aplikaci, aby byl váš zážitek z našich Služeb ještě příjemnější, a to na základě oprávněného zájmu spočívajícího v dalším zlepšování našich služeb po dobu 2 let od jejich shromáždění.
Plnění obecných právních povinností. Vaše Registrační údaje zpracováváme také v souladu s příslušnými zákony o účetnictví nebo zákony o dani z přidané hodnoty, protože jsme povinni tyto údaje uchovávat po určitou dobu (tato konkrétní doba se může lišit podle platných právních předpisů v jednotlivých zemích). Pokud taková zákonná povinnost existuje, uchováváme příslušné doklady spolu s vašimi osobními údaji po dobu stanovenou platnými právními předpisy.
Ochrana našich práv a oprávněných zájmů. Dále zpracováváme vaše výše popsané osobní údaje na základě oprávněného zájmu spočívajícího ve vymáhání našich pohledávek vůči vám a/nebo v ochraně a vymáhání našich pohledávek a výjimkou pro zpracování vašich Citlivých údajů je vznik, výkon nebo obhajoba našich právních nároků. Za tímto účelem zpracováváme vaše osobní údaje po dobu odpovídající zákonné promlčecí době.
Propagace Služeb a našich dalších produktů. Pokud využíváte Služby, používáme vaše výše popsané osobní údaje, s výjimkou Citlivých údajů, také k propagaci našich produktů a služeb, včetně zasílání propagačních sdělení. Právním základem pro toto zpracování je náš oprávněný zájem na propagaci našich aktivit a vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu a 2 roky poté.
Provoz Stránky a Aplikace a jejich zabezpečení (funkční soubory cookie). Zpracováváme vaše Údaje z cookies, které jsou nezbytné pro provoz Stránky a Aplikace, včetně jejich prezentace, jejich funkčnosti a zajištění vaší bezpečnosti. V rámci tohoto účelu vás identifikujeme jako návštěvníka během prohlížení nebo při opakovaném přihlašování na Stránce a v Aplikaci. Právním základem pro toto zpracování je náš oprávněný zájem na řádné funkčnosti a provozu naší Stránky a Aplikace. Vaše osobní údaje uchováváme zpravidla po dobu až 2 let od vaší návštěvy naše Stránky a Aplikace.
Propagace a marketing na naší Stránce a v Aplikaci (marketingové soubory cookie). Zpracováváme vaše Údaje z cookies, které jsou nezbytné pro cílení a zobrazování naší reklamy (marketingové cookies), přičemž vaše údaje mohou být předávány i třetím stranám. V rámci tohoto účelu propagujeme a prodáváme produkty a služby na Stránce a v Aplikaci a zobrazujeme vám marketingová sdělení týkající se produktů a služeb, o které jste projevili zájem, a propagujeme naši značku prostřednictvím online propagace, přičemž vaše údaje mohou být předávány také třetím stranám. Právním základem pro zpracování je zde tedy váš souhlas udělený prostřednictvím postranního panelu Cookies. Vaše údaje uchováváme po dobu trvání vašeho souhlasu, v každém případě však nejdéle 2 roky od obdržení vašeho souhlasu.
Analýza návštěvnosti webových stránek (analytické soubory cookie). Zpracováváme také vaše Údaje z cookies, které jsou nezbytné pro analýzu návštěvnosti našich webových stránek (analytické cookies). V rámci tohoto účelu sledujeme návštěvnost naší Stránky a Aplikace, optimalizujeme je, zajišťujeme bezpečnost vašich údajů a zvyšujeme jejich plynulost a uživatelskou přívětivost, přičemž vaše údaje mohou být také předávány třetím stranám. Vaše údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu, který jste nám udělili prostřednictvím postranního panelu Cookies. Vaše údaje uchováváme po dobu platnosti vašeho souhlasu, v každém případě však nejdéle 2 roky od obdržení souhlasu.

4. 2 Cookies

4. 2. 1 Při používání naší Stránky a Aplikace můžeme zpracovávat vaše osobní údaje (Údaje z cookies) prostřednictvím souborů cookie a dalších sledovacích technologií. Soubory cookie jsou malé textové soubory uložené ve vašem webovém prohlížeči, které nám nebo třetí straně umožňují vás rozpoznat. Soubory cookie mohou být použity ke shromažďování, ukládání a sdílení částí informací o vašich aktivitách na různých webových stránkách, včetně naší Stránky a Aplikace. To platí i pro další podobné technologie používané k tomuto účelu.

4. 2. 2 Používáme následující Cookies:
● Technické soubory cookie jsou nezbytné pro zajištění správné funkce webových stránek;
● Soubory cookie třetích stran - sledovací soubory cookie, analytické/cílené soubory cookie.

4. 2. 3 Můžete nastavit povolení nebo odmítnutí všech souborů cookie nebo pouze některých souborů cookie. Odmítnutí souborů cookie může mít negativní vliv na funkčnost webových stránek, včetně Stránky. Svou volbu týkající se souborů cookie můžete kdykoli upravit nebo je můžete ze svého elektronického zařízení kdykoli vymazat. Podrobné informace týkající se souborů cookie jsou uvedeny na webových stránkách příslušného poskytovatele prohlížeče webových stránek. Přečtěte si více informací o Zásadách používání souborů cookies.

4. 2. 4 Anonymizace údajů. Budeme anonymizovat údaje zpracovávané pro účely uvedené výše v průběhu zpracování. Tyto anonymizované údaje nemohou být spojeny, bez učinění dodatečných kroků, s žádným jednotlivcem, ke kterému se takové údaje mohou vztahovat. Anonymizované údaje budou užity zejména pro další vývoj Služeb a zvyšování přesnosti doporučení. Přiměřená technická a organizační opatření budou užita k zajištění práv a svobod jednotlivců a k zabránění jakékoli reidentifikace subjektů údajů. Nebudeme se pokoušet reidentifikovat jednotlivce, ke kterému se anonymizované údaje vztahují.

4. 3 Způsoby zpracování údajů. Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu a pro účely popsané výše automatizovaně, což zahrnuje i použití statistických metod. V některých případech můžeme vaše osobní údaje zpracovávat také manuálně.

4. 4 Údaje o dětech. Vědomě neshromažďujeme ani nevyžadujeme osobní údaje od osob mladších 16 let. Pokud je vám méně než 16 let, nepokoušejte se prosím registrovat na našich Stránkách, žádat o naše Služby nebo posílat jakékoli osobní údaje.

4. 5 Důsledky neposkytnutí údajů. Poskytnutí vašich osobních údajů je požadavkem nezbytným pro uzavření smlouvy o poskytování našich Služeb. V případě neposkytnutí těchto údajů bychom vám nemohli naše Služby poskytnout.

5. Předávání osobních údajů třetím osobám a příjemcům osobních údajů

5. 1 Předávání údajů. Jsme oprávněni předávat osobní údaje, které shromažďujeme výše popsanými způsoby, třetím osobám, které zajišťují některé služby související s poskytováním našich Služeb, včetně provozu AI chatbota, správy nebo IT podpory, organizace a uchovávání osobních údajů atd. Dále můžeme předávat osobní údaje provozovatelům krizových linek nebo státním orgánům v souladu s Podmínkami užití Amicara. Tyto subjekty jsou v pozici zpracovatelů či správců vašich osobních údajů.

5. 2 Příjemci. Shromážděné osobní údaje můžeme sdílet zejména s následujícími příjemci:
● našimi dodavateli IT systémů a poskytovateli AI chatbota, kteří mohou mít v určitých případech přístup k vašim osobním údajům a působí jako zpracovatelé údajů;
● našimi externími poskytovateli účetních služeb, kteří jsou nezbytní pro plnění našich zákonných povinností a vystupují jako zpracovatelé údajů;
● našimi externími poskytovateli právních služeb, kteří jsou nezbytní pro vymáhání našich pohledávek a pro ochranu našich právních nároků a vystupují jako zpracovatelé nebo správci údajů; a
● provozovatelům krizových linek nebo státním orgánům v souladu  Podmínkami užití Amicara, kteří vystupují jako správci údajů.

5. 3 Dostatečná úroveň zabezpečení. Poskytujeme vám záruku, že jsme uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů se zpracovateli, kteří zajišťují stejnou úroveň bezpečnosti vašich osobních údajů, jaká je popsána v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Rovněž se snažíme zajistit, aby všichni správci, se kterými sdílíme jakékoli osobní údaje, zajistili odpovídající bezpečnost zpracovávaných osobních údajů. V případě, kdy dochází k předávání osobních údajů mimo území Evropského hospodářského prostoru, což platí zejména ve vztahu k provozovateli AI chatbota, společnosti OpenAI OpCo, LLC (USA), zajišťujeme, že ve všech případech bude zajištěna dostatečná úroveň ochrany takto předávaných osobních údajů v souladu s GDPR.

5. 4. Mlčenlivost a Výjimky. My, včetně zpracovatelů a správců, jsme povinni zachovávat důvěrnost všech osobních údajů. Výjimkou je povinnost oznamovat osobní údaje určeným orgánům veřejné moci a dalším subjektům, které jsou ze zákona oprávněny osobní údaje vyžadovat (tj. Policie ČR, Finanční úřad apod.).

6. Bezpečnost vašich osobních údajů

6. 1 Bezpečnostní opatření a politiky. Do našeho systému jsme zavedli taková nezbytná technická a organizační opatření vnitřní kontroly a procesů bezpečnosti informací, která odpovídají osvědčeným postupům a jsou v souladu s možným rizikem. Zároveň bereme v úvahu perspektivu budoucího technologického pokroku, abychom vaše osobní údaje ochránili před neoprávněným zveřejněním, přístupem nebo jejich ztrátou. Tato opatření zahrnují mimo jiné školení zaměstnanců v oblasti ochrany osobních údajů, pravidelné zálohování dat, postup obnovy dat a mechanismus odpovědnosti za porušení chráněných dat, softwarovou a hardwarovou ochranu.

7. Vaše práva

7. 1 Poskytované informace. Pokud uplatníte právo v souladu s tímto článkem 7 Zásad ochrany osobních údajů nebo v souladu s jiným platným právním předpisem, budeme o přijatém opatření o vašich osobních údajích informovat každého příjemce, který tyto údaje zpracovává, pokud je sdělení příjemci možné a/nebo nevyžaduje nepřiměřené úsilí. 

7. 2 Výkon práv. Pokud si přejete uplatnit svá práva nebo získat příslušné informace, kontaktujte nás prostřednictvím některého z našich Kontaktních údajů. Když nás kontaktujete, musíme vás požádat, abyste nám poskytli své identifikační údaje nebo jiné osobní údaje, které jste nám dříve poskytli. Poskytnutí těchto informací je nezbytné pro ověření, zda jste to skutečně vy, kdo žádost odeslal. Odpověď vám poskytneme nejpozději do jednoho měsíce od obdržení takové žádosti, přičemž si vyhrazujeme právo tuto lhůtu prodloužit o dva měsíce.

7. 3 Vaše práva. V souladu s platnými právními předpisy můžete požadovat přístup k osobním údajům, které jako Správce osobních údajů zpracováváme, právo na opravu, výmaz nebo přenositelnost, právo podat stížnost, právo požadovat omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat.

7. 4 Oprava vašich osobních údajů. V souladu s GDPR máte právo na opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů, které o vás zpracováváme. Pokud máte požadavek na opravu svých osobních údajů, můžete se na nás obrátit s žádostí prostřednictvím některého z našich Kontaktních údajů. Přijímáme opatření, abychom zajistili aktuálnost a správnost vašich osobních údajů. Kdykoli se na nás můžete obrátit s žádostí, pokud vaše osobní údaje stále zpracováváme.

7. 5 Výmaz vašich osobních údajů. Kdykoli nás můžete požádat o vymazání svých osobních údajů. Poté, co se na nás s takovou žádostí obrátíte, a pokud se uplatní některý z důvodů pro výmaz údajů, dotčené osobní údaje z našich databází bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud některé vaše osobní údaje nezpracováváme z důvodu naší právní povinnosti nebo pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků. 

7. 6 Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám udělili, můžete kdykoli odvolat bez udání důvodu. Pokud chcete svůj souhlas odvolat, dejte nám vědět prostřednictvím některého z našich Kontaktních údajů. Vezměte prosím na vědomí, že odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost předchozího zpracování na základě uděleného souhlasu.

7. 7 Přístup k vašim osobním údajům a jejich přenositelnost. Máte právo získat informace o zpracování svých osobních údajů a kopii námi zpracovávaných osobních údajů. Pokud o to požádáte, můžeme předat všechny nebo jen část vámi poskytnutých osobních údajů (zpracovávaných automatizovanými prostředky na základě smlouvy nebo souhlasu) přímo třetí osobě (jinému správci osobních údajů), kterou uvedete ve své žádosti o předání osobních údajů, pokud taková žádost nebude mít negativní dopad na práva a svobody jiných osob a bude technicky proveditelná.

7. 8 Omezení zpracování. Pokud nám poskytnete žádost o omezení zpracování vašich osobních údajů, zejména v případech, kdy máte pochybnosti o přesnosti, zákonnosti nebo naší potřebě zpracovávat vaše osobní údaje, posoudíme vaši žádost a můžeme omezit zpracování vašich osobních údajů na nezbytné minimum (zpracování pro posouzení, vymáhání nebo obhajobu našich právních nároků nebo z důvodu ochrany práva jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z jiných důvodů). Pokud však omezení zpracování zrušíme a budeme ve zpracování vašich osobních údajů pokračovat, bez zbytečného odkladu vám o tom dáme vědět.

7. 9 Námitka proti zpracování. Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě vaší konkrétní situace, pokud je toto zpracování založeno na našem oprávněném zájmu. Vaše osobní údaje nebudeme dále zpracovávat, pokud k tomu nebudeme schopni prokázat přesvědčivý oprávněný zájem nebo pokud se takové zpracování nebude týkat přímého marketingu.

7. 10 Stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Máte právo podat stížnost týkající se našeho zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, internetové stránky: https://www.uoou.cz/.

8. Aktualizace těchto zásad ochrany osobních údajů

8. 1 Aktualizace. Tyto Zásady ochrany osobních údajů průběžně aktualizujeme. Jakákoli změna těchto Zásad ochrany osobních údajů je účinná poté, co je zveřejněna na těchto webových stránkách: www.amicara.ai.

Otázky a připomínky

Máte-li jakékoli připomínky nebo dotazy k jakékoli části těchto Zásad ochrany osobních údajů, potřebujete-li podporu nebo máte-li jakékoli nároky, kontaktujte nás prosím na adrese amicara@tkcgroup.cz